Hukuk Fakültesi

16. Perşembe Toplantısı: Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu vs İfade Özgürlüğü

16. Perşembe toplantısını 31 Mart'ta araştırma görevlisi Enes Kethüda'nın sunumu ile gerçekleştirildi. Sunumda bahsedilenelerin kısa özetini aşağıda okuyabilirsiniz. 

 

Türk Ceza Kanunu’nun 299. maddesinde yer Cumhurbaşkanına hakaret suçuyla ilgili Adalet Bakanlığı istatistikleri, bu suç tipinin son yıllarda yoğun bir şekilde soruşturma, kovuşturma ve mahkûmiyet kararlarına konu olduğunu göstermektedir. Kanun’un Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar bölümünde yer alan diğer suç tipleri gibi söz konusu hüküm de siyasi ifade özgürlüğünü, cezai müeyyide yoluyla sınırlandırmaktadır. Sunumda, ifade özgürlüğünü sınırlandıran bu hükmün hukukiliği ve meşruluğu, 1982 Anayasası’nın 13. maddesi ile İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin 10. maddesinde yer alan kanunilik, meşru amaç ve demokratik toplumda gereklilik ölçütleri çerçevesinde incelenmiştir. Ayrıca İHAM’ın devlet başkanlarının statüsünü koruyan cezai düzenlemelere yönelik içtihatları, Venedik Komisyonunun 2016’da yayımladığı –TCK’daki bazı hükümlerini değerlendiren– raporun TCK md. 299’a ilişkin kısmı ve BM İnsan Hakları Komitesinin ifade özgürlüğüne ilişkin 34 No.lu Genel Yorumu, derece mahkemeleri ve AYM’nin içtihatlarıyla karşılaştırmalı bir biçimde ele alınmış, dahası bu referanslar sayılan üç güvence ölçütüyle bağlantılı olarak değerlendirilmiştir.

İlgili Resimler

Menüyü Kapat