Hukuk Fakültesi

Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönergesi

 
T.C.
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – Bu Yönergenin amacı, Trabzon Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans eğitim-öğretimi ile sınavların yürütülmesi ve değerlendirilmesinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – Bu Yönerge, Trabzon Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi ile dersler, sınavlar ve değerlendirme usul ve esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – Bu Yönerge, 14.11.2018 tarihli ve 30595 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Trabzon Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – Bu Yönergede geçen;
a) Üniversite: Trabzon Üniversitesini,
b) Rektörlük: Trabzon Üniversitesi Rektörlüğünü
c) Fakülte: Trabzon Üniversitesi Hukuk Fakültesini
ç) Senato: Trabzon Üniversitesi Senatosunu
d) Dekanlık: Trabzon Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığını
e) Dekan: Trabzon Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanını
f) Yönetmelik: 14.11.2018 tarihli ve 30595 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Trabzon Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğini
g) Fakülte Kurulu: Trabzon Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kurulunu
ğ) Fakülte Yönetim Kurulu: Trabzon Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulunu
h) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim ile İlgili Usul ve Esaslar
Akademik takvim ve öğretim yılı
MADDE 5 – (1) Fakülte akademik takvimi, Dekanlığın önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.
            (2) Bir eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Her yarıyıl on dört hafta ders, üç hafta sınav haftası ve bir hafta bütünleme sınavı haftası olmak üzere on sekiz haftadır. Ders süresi teorik ve uygulamalı dersler ve diğer çalışmalar ile yarıyıl içi sınavlarını kapsar. Dersler ve sınavlar Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.
Eğitim-öğretim planı ve dersler
MADDE 6 – (1)Eğitim-Öğretim yıllık esasa göre planlanır. Dersler yıllık veya yarıyıllık olarak düzenlenebilir. Eğitim-öğretim teorik dersler ve uygulamalı çalışmalardan oluşur. Öğrencilerin Eğitim-Öğretim süresince alacakları dersler, Yükseköğretim Kurulu tarafından ihdas olunan ilke ve esaslarauygun olarak Fakülte Kurulu tarafından belirlenir ve Üniversite Senatosu tarafından onaylanan eğitim-öğretim programlarında teorik ve uygulamalı çalışmalar halinde gösterilir.
            (2) Her dersin kredisi eğitim-öğretim programında belirtilir. Programdaki toplam kredi miktarı Fakülte Kurulunun önerisi ile Senatonun onayıyla geçerli hale gelir. Derslerde yerel kredi sistemi ileAKTS birlikte kullanılır.
(3) Dersler zorunlu ve seçimlik dersler olmak üzere iki türlüdür. Zorunlu dersler yıllık, seçimlik dersler yarıyıllık olarak düzenlenir. Zorunlu dersler öğrencilerin almak zorunda olduğu derslerdir. Seçimlik dersler, öğrencinin seçimlik ders gruplarında yer alan derslerden zorunlu olarak seçtiği derslerdir. Her yarıyıl itibariyle açılmış olan seçimlik derslerden güz ve bahar yarıyıllarında öğrencilerin ikişer ders seçmeleri zorunludur. Seçimlik dersler, kayıt yaptırma veya yenileme esnasında öğrenciler tarafından seçilmek zorundadır.Seçimlik derslere kayıt yaptıracak öğrenci sayısının dağılımı, ilgili sınıfta öğrenim gören öğrenci sayısı dikkate alınarak Dekanlık tarafından belirlenir.
            (4)Bir eğitim-öğretim yılında ders ve uygulama kredilerinin toplamı yıllık 60 AKTS’dir.
Kayıtlar
MADDE 7 - (1) Öğrenciler Üniversite Yönetim Kurulunun tespit edeceği esaslar çerçevesinde, bilgisayar ortamında interaktif olarak kayıtlarını yaptırmak ve yıllık esasa tabi dersler ile yarıyıllık derslere akademik takvimde belirtilen süreler içinde yazılmak zorundadır. Öğrenciler kayıt yaptırma ve yenileme işleri ile derslere yazılım işlerinin tümünün zamanında ve eksiksiz olarak yapılmasından yükümlü ve sorumludur.
(2) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen zaman dilimi içerisinde interaktif olarak yeni bir derse kayıt olabilir veya daha önce kaydoldukları dersi/dersleri bırakabilir. Öğrenci, daha önce alıp başarısız sayıldığı derslere öncelikle yazılmak zorundadır. Öğrenciler ders bırakma ve ders ekleme süresi içerisinde aldıkları dersleri akademik danışmanlarına onaylatmak zorundadır.
            (3) Dekanlık tarafından mazereti kabul edilen öğrenci, akademik takvimde kabul edilen yarıyıl başlangıç tarihinden itibaren bir (1) aylık süre içerisinde başvuru yapmak ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanmak şartıyla ders kaydı yaptırabilir.
Devam zorunluluğu ve devamın denetlenmesi
MADDE 8 - (1) Öğrencilerin derslere ve diğer çalışmalara devamı zorunludur.Öğrencilerin devam durumlarının izlenmesi ve denetlenmesi ile ilgili genel düzenlemeden ayrılan esaslar Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.
(2) Öğrenciler, sağlık raporlarının kapsadığı süreler içinde devamsız sayılır ve bu süre içinde hiçbir derse ve sınava giremez. Sağlık durumunun düzeldiğini yeni bir sağlık raporu ile belgelendirmeksizin raporlu olduğu süre içinde herhangi bir sınava katılmış olan öğrencilerin sınava girmiş olmasının hukuki bir değeri olmayıp; sınav kâğıdı iptal olunarak “sınava girmedi” kabul edilir. Ayrıca bu şekilde raporlu olduğu günlerde sınavlara kendi tercihi ile katılan öğrencilere mazeret sınav hakkı verilmez.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar, Sınavların Yürütülmesi veDeğerlendirilmesi
Sınavlar ve sınavların yapılışı
MADDE 9 - (1) Sınavlar yazılı veya test olarak yapılır. Zorunlu derslerin sınavları ağırlıklı olarak yazılı yapılır ve bu konuda Fakülte Yönetim Kurulunun belirleyeceği esaslar uygulanır.
(2) Yarıyıl içi sınavı, ara sınav, yarıyıl sonu, yılsonu ve bütünleme sınavları, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında her sınavın günü, yeri ve saati, sınavların başlangıcından enaz bir hafta önce öğrencilere duyurulan sınav programlarına göre yapılır. Bu sınavların notları 100 puan üzerinden verilir. 
(3) Seçimlik dersler her sınıfın güz ve bahar yarıyılında okutulur ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavları zorunlu derslerin ara sınavları ile birlikte, yarıyıl içi sınavı eğitim-öğretim dönemi ders süresinin dokuzuncu haftası içinde derslere ara verilmeksizin yapılır.
(4) Zorunlu dersler için güz yarıyılı sonunda bir ara sınav, öğrenim yılı sonunda yılsonu sınavı ve yılsonu sınavında başarısız olan öğrenciler için bütünleme sınavı yapılır.
(5) Öğrenciler ara sınavlara ve birlikte yapılması gereken diğer tüm yarıyıl içi çalışmalara katılmak zorundadırlar. Fakülte Yönetim Kurulutarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti olmadan herhangi bir yarıyıl içi sınavına ve ara sınava katılmamış olan öğrenci, o sınavdan veya o çalışmadan sıfır not almış sayılır. Mazereti kabul olunan öğrenciler için ayrıca mazeret sınavı yapılır.
Yarıyıl içi sınavı/ara sınav
MADDE 10 – (1) Seçimlik derslerde bahar ve güzyarıyılıiçinde bir yarıyıl içi sınavı yapılır. Yarıyıl içi sınav sonucunun ders başarı notuna katkısı %40’dır.
(2) Zorunlu derslerde güz yarıyılı sonunda bir ara sınavı yapılır. Ara sınav sonucunun ders başarı notuna katkısı %40'dır.
Yarıyıl sonu/yılsonu sınavı
MADDE 11 – (1) Seçimlik dersler için yarıyıl sonu, zorunlu dersler için yılsonu sınavları, ilan edilen yer, tarih ve saatlerde üç haftaya yayılarak yapılır.
(2) Bir dersin yarıyıl sonu/yılsonu sınavına girebilmek için, o derse kayıtlı olmak ve ilk defa alınan derslerin en az %70’ine ve öğretim elemanının gerekli gördüğü ve önceden öğrencilere duyurduğu diğer akademik çalışmalara da aynı oranda katılmak zorunludur. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenci yarıyıl sonu/yılsonu sınavına alınmaz. Bu öğrenciye (D) devamsız harf notu verilir. Derslere devam durumu öğretim elemanı tarafından izlenir. Devamsızlıkları nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayanlar dersi veren öğretim elemanı tarafından en geç derslerin son bulduğu tarih itibariyle kesinleştirilir.
(3) Bir dersten yarıyıl sonu/yılsonu sınavına girme şartını bir kere yerine getiren öğrenciden, bu dersi daha sonra tekrarlaması durumunda teorik derslerden devam şartı aranmaz. Ancak, uygulama, seminer ve derse bağlı diğer yarıyıl içi çalışmalarına devam şartı aranır.
(4) Üniversite tarafından çeşitli akademik, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılmak üzere görevlendirilen yahut izin verilen öğrencilerin görevli/izinli oldukları süreler, devam zorunluluğu dışında tutulur ve katılamadıkları yarıyıl içi sınavlar ile ara sınavlar için mazeret sınav hakkı verilir.
(5) Yarıyıl sonu/yılsonu sınavı sonucunun ders başarı notuna katkısı %60’dır. Yarıyıl sonu/yılsonu sınavında başarılı sayılmak için 100 üzerinden en az 50 puan almak gereklidir. Yarıyıl sonu/yılsonu sınavı veya bütünlemelerine girmeyen veya bu sınavlardan en az 50 puan alamayan öğrencilerin, yarıyıl içi ve ara sınav notu değerlendirmeye katılmaz ve bu öğrencilerin başarı notu (FF) harf notu ile değerlendirilir.
Bütünleme sınavı
MADDE 12 – (1) Öğrenciler, seçimlik derslerde ve yıllık derslerde başarısız sayıldıkları sınavın (ilgili dersten DC ve aşağısında yer alan harf başarı notu almış olmak) bütünleme sınavına girebilirler. Bütünleme sınavına girebilmek için sınavların yapılacağı eğitim-öğretim yılında ilgili derslere yazılım yapmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu/yılsonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur.
(2)Bütünleme sınavının ders başarı notuna katkısı %60’dır. Bütünleme sınavında 100 üzerinden en az 50 puan almak gerekir. Yarıyıl içi sınav veya ara sınav ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir. Öğrenciler, bütünleme sınavında DC harf notu aldıkları derslerden, yılsonu not ortalamasına göre başarılı veya başarısız sayılır.
(3) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencinin harf notu hesaplanmaz, yarıyıl sonu, yılsonu sonu harf notu aynen kalır. Bütünleme sınavına giren öğrencilerin yarıyıl sonu, yılsonu not ortalaması hesabında, bütünleme sınav notları dikkate alınır.
Mezuniyet sınavı
MADDE 13 – (1) Mezun olabilmeleri için tek dersi başarması gereken öğrencilere; bütünleme sınavından sonra on beş işgünü içinde ve akademik takvimde belirtilen zamanda yapılmak üzere, başarısız dersi için mezuniyet sınavı yapılır.
(2) Öğrencilerin mezuniyet sınavına girebilmeleri için; ilgili dersin yarıyıl sonu/yılsonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmaları zorunludur.
(3) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için, 100 üzerinden en az 60 puan almak zorunludur. Mezuniyet sınavı başarı notunun belirlenmesinde yarıyıl/yıl içi çalışmaları değerlendirmeye katılmaz. Harfli not sistemine dönüşüm işleminde mutlak not sistemi kullanılır. Sınavda alınan harfli not, o dersin ilgili dönemdeki başarı notu yerine geçer.
(4) Mezuniyet sınavında alınan not, mezuniyet sınavına girilen dersin yıl ortalamasında dikkate alınmaz, öğrencinin genel not ortalamasında dikkate alınır. 
Mazeret sınavı
MADDE 14 – (1) Mazeret sınav hakkı, mazereti nedeniyle yarıyıl içi sınavı ve ara sınavlara giremeyen öğrencilere verilir. Yarıyıl sonu, yılsonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz. Yarıyıl içi sınavının mazeret sınavı; yarıyılın son ders haftasında, ara sınav için mazeret sınavı; bahar yarılının ilk haftası içinde yapılır.
(2) Mazeretin kabulü Dekanlık kararıyla olur. Hastalık nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin, sağlıkla ilgili mazeretlerinin kabul edilmesi için sağlık raporlarının teşekküllü sağlık kurum ve kuruluşlarından alınmış olması gerekir.
(3) Mazeret belgelerinin; yarıyıl içi sınav ve ara sınavlarının tamamlandığı tarihi izleyen ilk hafta içerisinde mazeretleri nedeniyle katılamadıkları sınavları gösteren form dilekçe ile Fakülte Sekreterliğine verilmesi zorunludur. Bu sürenin dışında yapılan başvurular işleme konulmaz. Mazeret sınavlarına girmeyen öğrencilere yeni bir mazeret sınavı yapılmaz.
 
Sınavın geçerliliği ve sınav düzeni
MADDE 15 – (1) Öğrenci, sınav programında belirtilen zaman ve yerde sınavlara girmek zorundadır. Aksi halde sınavları geçersiz sayılır. Öğrencinin girme hakkı bulunmadığı bir sınava girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da iptal edilir.
(2) Her öğrenci, sınav sırasında kimlik kartını yanında bulundurmak zorunda olup, Dekanlık tarafından önceden ilan edilen sınav uygulama talimatlarına uymalıdır. Sınav sorumluları kimlik kartını yanında bulundurmayan öğrenciyi sınava almaz. Sınav sırasında öğrenciler, sınav sorumlularının her türlü uyarılarına uymak zorundadırlar.
(3) Her türlü sınav, uygulama, ev ödevi, yarıyıl içi veya yıl içi ve benzeri diğer çalışmalarda; kopya çeken, kopya çekme girişiminde bulunan ve kopya çekilmesine yardım eden veya ilgili evrakın incelenmesinden kopya çektiği sonradan anlaşılan bir öğrenci, o sınav ya da çalışmadan sıfır not almış sayılır.
(4) Sınav için gerekli belgeler ve dersi veren öğretim elemanının izin verdiği araçların dışında, kayıt fonksiyonlu hesap makinesi, cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera ve benzeri iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarım cihazları ile sınava girmek yasaktır. Yasak olarak belirtilen bu cihazlarla sınava girdiği tespit edilen öğrencinin sınavı geçersiz kabul edilir ve o sınavdan sıfır not almış sayılır.
(5) Sınav sırasında her ne şekilde olursa olsun, sınavın genel düzenini bozan öğrenciler, sınav salonundan çıkarılır ve o sınavdan sıfır not almış sayılırlar.
(6) Bu maddede belirtilen hallerde ilgili öğrenciler hakkında, ayrıca 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Notların verilmesi, başarı puanının ve notunun hesaplanması
MADDE 16 – (1) Notlar, yarıyıl içi sınavı, ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, yılsonu sınavı şeklinde öğretim elemanı tarafından veri tabanına girilir. Notlar mutlak sisteme göre harfli başarı notlarına dönüştürülür ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca internet ortamında ilan edilir.
            (2) Başarı puanı; yarıyıl sonu/yılsonu veya bütünleme sınav puanının % 60’ına, ara sınav/yarıyıl içi sınav puanının % 40’ının eklenmesiyle hesaplanır. Başarı puanının hesabında kesirler aynen korunur. Bu şekilde hesaplanan başarı puanının toplamında ortaya çıkan buçuklu sayılar tam sayıya tamamlanır.
(3) Öğrencinin mutlak değerlendirme sistemine göre almış  olduğu başarı puanlarının ifade ettikleri başarı notları ve katsayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Başarı Notu Katsayı Başarı Puanı
AA 4.00 85-100
BA 3.50 75-84
BB 3.00 65-74
CB 2.50 55-64
CC 2.00 50-54
DC 1.50 40-49
DD 1.00 35-39
FD 0.50 30-34
FF 0.00 00-29
 
Notlar
MADDE 17 –
(1) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılır. Ayrıca, yıllık ağırlıklı not ortalaması 2,00 ve daha büyük olan öğrenciler (DC) harf notlu derslerinden de başarılı kabul edilirler.
(2) Bir dersten (DD), (FD) ve (FF) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarısız sayılır. Bir yıla ait not ortalaması en az 2,00 olmayan öğrenciler de o yılda (DC) harf notu aldıkları derslerden başarısız sayılır.
Not ortalaması
MADDE 18 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her eğitim-öğretim yılısonunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından belirlenir. Bir öğrencinin bir eğitim-öğretim çalışmasından aldığı toplam kredi, o çalışmanın kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ve yılsonu notu katsayısının çarpımı yoluyla elde edilir. Herhangi bir yılın not ortalamasını bulmak için o yılda öğrencinin bütün eğitim-öğretim çalışmalarından aldığı toplam kredi tutarı, alınan çalışmaların kredi değeri toplamına bölünür. Elde edilen ortalama virgülden sonra iki hane olarak gösterilir.
(2) Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir. Genel not ortalaması, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu programda geçerli olan derslerin ve çalışmaların tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel not ortalamasında (AA)’dan (FF)’ye kadar verilen notlar esas alınır. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır.
Başarılı öğrenciler ve ders tekrarına ilişkin esaslar
MADDE 19 – (1)Öğrenciler; başarısız sayıldıkları veya normal yılında/yarıyılında almadıkları dersleri, öncelikle tekrar ederler.
(2) Bir yılın not ortalaması en az 2,00 olan öğrenciler başarılı sayılırlar. Başarılı öğrenciler; başarılı sayıldıkları yılda bulunan (DD), (FD), (FF) harf notu aldıkları dersler ve diğer eğitim-öğretim çalışmalarını, kayıt oldukları ilkyarıyıl veya yılda tekrar ederler.
(3) İkinci yılın sonunda genel ağırlıklı not ortalaması 1,80’in altında olan öğrenciler üst yıl/yarıyıllardan ders alamazlar. Bu durumdaki öğrenciler başarısız oldukları derslerden tekrar alarak genel not ortalamalarını en az 1,80’e yükseltmek zorundadır.
(4) Öğrenciler, tekrar almaları gereken seçmeli derslerin açılmaması durumunda bu derslerin yerine başka bir ders seçebilir. Bu takdirde, devamsızlık dolayısıyla tekrar hali hariç yeni seçilen ders için devam şartı aranmaz.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Akademik danışmanlık
MADDE 20 – (1) Kesin kayıtları yapılan birinci sınıf öğrencilerine Üniversiteyi tanıtmak amacıyla, derslerin başlamasından önce, Dekanlık tarafından uyum programları düzenlenebilir.
(2) Her öğrenci için, Dekanlık tarafından derslerin başlamasını takip eden en geç on beş gün içinde, bir akademik danışman görevlendirilir. Akademik danışman, danışmanı olduğu öğrencilerin derse yazılma işlemlerinde ve öğrencinin sosyal-kültürel durum ve faaliyetlerinin başarısını olumsuz etkilememesi için gerekli yönlendirmeleri yapar.
Kayıt dondurma
MADDE 21 – (1) Öğrencinin, eğitim-öğretim yılı başlangıç tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde bir dilekçe ile başvurması ve başvurusunun dayandığı mazeretini kanıtlaması koşulu ile Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla, askerlik hizmeti hariç, en fazla iki yıla kadar öğrencilik kaydının dondurulması mümkündür. Askerlik, sağlık kurulu raporu ve doğal afet mazeretlerinde başvuru süresi için kısıtlama uygulanmaz.
(2) Öğrenci kaydı dondurulduğu süre içinde öğrenimine devam edemez ve her türlü öğrencilik hakları askıya alınır. Bu kapsamdaki öğrencilerin kayıt dondurma süresi içerisinde başka bir yükseköğretim kuruluşundan aldıkları dersler ve notlar geçersiz kabul edilir. Kayıt dondurmak suretiyle öğrencinin öğrenimine ara verdiği süre, öğrenim süresinden sayılmaz.
Sınav evraklarının saklanması
MADDE 22 – (1) Sınav kağıtları, ödevler ve benzeri evraklar Fakülte Yönetim Kurulunca daha uzun süre ile saklanmasına karar verilmiş olmadıkça, son işlem gördükleri tarihten itibaren iki yıl süre ile saklanır.
Öğrencilerin genel yükümlülükleri ve tebligat
MADDE 23 – (1) Öğrenciler gerek fakülte duyuru panoları gerekse üniversite ile fakülte resmi internet sayfası marifeti ile yapılan duyuruları takip etmekle yükümlüdür. Öğrenciler, fakülte duyuru panoları, üniversite ve fakülte resmi internet sayfalarından yapılmış olan bir duyuruyu görmediklerini veya bu duyurudan haberdar olmadıklarını ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.
(2) Öğrencilere tebligat, kayıt sırasında bildirdikleri adrese posta ile gönderilmek suretiyle yapılır. Tebligatın belirtilen adrese yapılamadığı durumda tebligat, Fakülte ilan panolarında duyurulmak suretiyle yapılır. Öğrenciler posta adreslerinde meydana gelen değişiklikleri, en geç bir hafta içinde öğrenci işleri bürosuna yazılı olarak bildirmek zorundadır. Adreslerindeki değişiklikleri bildirmemiş  veya yanlış  veya eksik adres vermiş  olan öğrencilerin, dosyalarında mevcut en son adreslerine yapılan tebligat; usulüne uygun geçerli bir tebligat sayılır. 
Yönergede hüküm bulunmayan haller
MADDE 24 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato, Üniversite Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu kararları uygulanır.   
Yürürlük
MADDE 25– (1) İşbu Yönerge 2019/2020 eğitim-öğretim yılı başından itibaren uygulanmak üzere Üniversite Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 26 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Trabzon Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı yürütür.
 
 
 
 
 
Menüyü Kapat